Personvern

 

UTLEIEBETINGELSER

 

 1. 1. BEREGNING AV LEIEN

Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av utleieren, eller fra den tid henting er avtalt. Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depoet. Leietiden beregnes i 7 dagers uke, dersom ikke annet er avtalt. Driftsstans forårsaket av normal slitasje, som utgjør mer enn 10% av brutto leietid, skal ikke belastes leietaker (prisene er fastsatt etter normal arbeidsdag).

 

 1. 2. UTLEVERING OG TILBAKELEVERING

Leietaker har risiko og ansvar for utstyret fra dette forlater utleiers depot til dette er returnert til samme. Utleieren kan dog anvise annet tilbakeleveringssted, dersom dette ikke påfører

leietakeren meromkostninger. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyr.

Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Utleier vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil avtalen er hevet.

Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette utleieren, som kan foreta omlevering eller rettelse.

Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret, bortsett fra normal slitasje vil ved tilbakeleveringen bli utbedret av utleieren for leietakers regning.

 

 1. 3. HVA LEIEBELØPET INKLUDERER

Inkludert i leien er følgende ytelser:

 • Begrenset bruksrett for utleid utstyr i samsvar med avtale.
 • Forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.
 • Reparasjoner som følge av normal slitasje.

 

Leietakeren dekker det følgende separat:

 • Utgifter til drivstoff og eventuell etterfylling av motorolje, frostvæske, osv.
 • Reparasjoner i forbindelse med punktering.
 • Transportutgifter fra leveringssted til tilbakeleveringssted.
 • Renhold av utstyr før tilbakelevering, og i forbindelse med forhåndsavtalt forebyggende vedlikehold.
 • Utbedring av aktuelle skader.
 • Alt utstyr, deler av utstyr, og liknende, som går tapt.

 

 1. 4. ANSVAR FOR SKADE

Leietakeren har ansvaret for eventuelle ting-, person- og følgeskader som utstyret og/eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukeren av utstyret eller tredjemann.

 

 1. 5. TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET

Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og har de nødvendige ferdigheter for å behandle utstyret korrekt, og unngå å utsette seg selv eller andre for fare. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedrørende utstyrets bruk. Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides.

Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning.

De priser som er angitt i prislisten forutsetter bruk i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel.

For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostvæske, vann på batteri, osv.

Regler om inspeksjon og vedlikehold kan angis skriftlig. Dersom utstyret fungerer utilfredsstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeidet kan avtales. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjoner av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleieren.

Utleieren har til en hver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.

 

 1. 6. FREMLEIE

Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse ,e.l.) over utstyret.

 

 1. 7. ADMINISTRAJOSGEBYR, RENTER OG INKASSO

Alle ordre belastet et fast administrasjonsgebyr. Kredittkunder som krever faktura pr. post belastes i tillegg et fakturagebyr.

Ved for sen betaling belastes renter og purregebyr. Løpende leier kan bli avsluttet. Etter inkassovarsel sendes sakene automatisk til inkasso for inndrivelse.

 

 1. 8. ERSTATNING

Utleid utstyr som leietaker har risikoen og ansvaret for, og som går tapt ved at det mistes, skades, eller liknende, skal leietaker erstatte. Erstatningsbeløpet settes tilsvarende leverandørs listepris.

 

 1. 9. OPPSIGELSE, HEVING

Utleieforhold må sies opp av leietakeren med en arbeidsdags varsel. Det er ikke mulig å forhåndsavtale leieperiode. Alle leier må sies opp pr. telefon, faks eller e-post.

Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, ikke behandler utstyret med rimelig skånsomhet, mv., kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert.

Leietaker kan heve avtalen dersom utleieren ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.

 

 1. 10. ANSVARSBEGRENSNING

Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleieren fraskriver seg ethvert erstatningsansvar i forbindelse med

utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukeren av utstyret eller tredjemann.

 

 

PERSONVERN:

 

Who we are

Our website address is: https://storumstillas.no.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select «Remember Me», your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements